PALACE OF HOLYROODHOUSE

Palace of Holyroodhouse
The Royal Mile
Edinburgh, Edinburgh EH8 8DX